Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

RijschoolTV

 

Artikel 1 – Definities

RijschoolTV– RijschoolTV , gevestigd te Harderwijk.

Consument – een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Overeenkomst – Bij het aangaan van overeenkomst (de consument betaald voor de video’s) krijgt de klant toegang tot de filmpjes van RijschoolTV

Persoonlijk Account – Het account van de Consument bij het online platform van RijschoolTV..

Video’s – Het aanbod van video’s en ander audiovisueel materiaal op het online platform van RijschoolTV.

 

Artikel 2 – RijschoolTV

2.1 RijschoolTV exploiteert een online interactief videoplatform voor consumenten die rijlessen volgen. Op dit online platform wordt in video’s (praktische) informatie verstrekt over belangrijke kruispunten in de diverse steden.

2.2 Consumenten kunnen zich aanmelden met een Persoonlijk Account bij RijschoolTV en een abonnement aanschaffen waarmee vervolgens video’s online kunnen worden bekeken, zoals nader gespecificeerd in deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Persoonlijk Account van de Consument bij en iedere Consument die gebruik maakt van (het online platform van) RijschoolTV. Door het aanmaken van een Persoonlijk Account c.q. het aanschaffen van een gratis of betaald abonnement aanvaardt de Consument deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Persoonlijk Account

4.1 De Consument koopt – na aanmelding ten behoeve van haar Persoonlijk Account – een abonnement in waarmee op het online platform van RijschoolTV Video’s kunnen worden

4.2 Na voldoening van het verschuldigde bedrag kunnen de Video’s gedurende een periode van 2 (twee) maanden worden bekeken via het Persoonlijk Account. Na verloop van deze 2 (twee) maanden wordt het account offline gezet. Indien de Consument na afloop van deze 2 (twee) maanden de Video nogmaals wenst te bekijken, dient deze opnieuw een abonnement aangekocht te worden.

 

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

5.1 De Consument is ermee bekend dat alle intellectuele eigendomsrechten, waarondermaar niet beperkt tot auteursrechten die verband houden met en/of betrekking hebben op de website en/of diensten van RijschoolTV, waaronder de Video’s uitsluitend bij RijschoolTV berusten.

5.2 Het is Consumenten – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RijschoolTV – niet toegestaan om werken die beschermd worden door enig recht van intellectueel eigendom, waaronder maar niet beperkt tot de Video’s, te kopiëren, publiceren, distribueren of op enige andere wijze openbaar te maken, behoudens voor eigen gebruik.

5.3 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 5.2 verbeurt de Consument een direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro) per Video.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 RijschoolTV garandeert de kwaliteit van de door haar aangeboden Video’s. De Consument is ermee bekend dat RijschoolTV in Nederland is gevestigd en alle adviezen, tips en handelingen in de Video’s derhalve worden gegeven vanuit de Nederlandse vakkennis en ervaring. RijschoolTV zal bij haar dienstverlening de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. RijschoolTV is niet aansprakelijk voor enige onjuiste of onvolledige Video die op het online platform van RijschoolTV of elders door of namens RijschoolTV is geplaatst.

6.2 De Consument is zich ervan bewust dat te allen tijde de nodige zorgvuldigheid betracht dient te worden bij het uitvoeren van handelingen zoals vertoond in de Video’s. RijschoolTV is niet aansprakelijk voor enige schade aan personen of producten welke zouden zijn ontstaan na gebruik van de Video’s en/of het online platform van RijschoolTV en/of door gebruik van enig door of namens RijschoolTV geplaatste informatie.

6.3 RijschoolTV is niet aansprakelijk voor enige technische problemen met en/of voortvloeiend uit enig gebruik van haar website en/of de diensten van RijschoolTV. RijschoolTV kan geen enkele garantie geven omtrent enig resultaat met betrekking tot het gebruik van haar online platform of haar diensten.

 

Artikel 7 – Overige bepalingen

7.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7.2 RijschoolTV behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

7.3 De rechtsverhouding tussen Consument en RijschoolTV wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen partijen, zullen met uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

©2024 RijschooTV| Let op! RijschoolTV is geen vervanging voor een rijles of een theorie les. RijschoolTV is een extra ondersteuning!

or

Log in with your credentials

Forgot your details?